Stadgar

för föreningen Clios vänner

Antagna 1990-02-07. Reviderade 2020-02-25.

§1 Föreningens namn är Clios vänner.

§2 Clios vänner är en historisk förening öppen för alla. Föreningens syfte är att vidga intresset för och kunskapen om historiska händelser, skeenden och personer och att gärna sätta in dem i aktuellt samhällsperspektiv. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och arbetar i svensk humanistisk folkbildningstradition med populärhistoriska föreläsningar men kan också verka i andra former såsom debatter, resor, studiecirklar samt i skrifter. Föreningen ska sträva efter ett brett urval och en allsidig belysning av historiska ämnen. Föreningens valspråk är: Historia facit hominem (Historien gör människan).

§3 Styrelsen ska ha sitt säte i Trollhättan.

§4 Föreningens organ är årsmöte, styrelse och revision.

§5 Medlem i föreningen är den som erlagt den av årsmötet beslutade årsavgiften.

§6 Föreningens styrelse ska föra förteckning över föreningens medlemmar.

§7 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet.

§8 Röstberättigade vid föreningens årsmöte är vid årsmötet närvarande föreningsmedlemmar.
Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som är närvarande vid mötet. Rösträtt tillfaller även ledamot av styrelsen, dock inte ifråga om ansvarsfrihet för styrelsen eller vid val av revisorer.
Omröstning och val ska ske öppet, om sluten omröstning inte begärs.
För att beslut ska vara giltigt krävs enkel majoritet, utom för ärenden som behandlar ändring av stadgar eller föreningens upplösning.
Vid lika röstetal har ordföranden vid mötet utslagsröst utom i fråga om val, då avgörandet sker med hjälp av lottning.

§9 Ordinarie årsmöte hålls årligen senast 28 februari. Kallelse till ordinarie årsmöte ska ske senast 14 dagar före årsmötet, i vilken ska anges tid och plats för årsmötet. Kallelse kan ske såväl skriftligt som elektroniskt.

§10 Föreningsmedlem har motionsrätt. Motion ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari på adress sekr@cliosvanner.nu eller aktuell postadress.

§11 Vid föreningens årsmöte ska följande ärenden behandlas:

 1. Årsmötet öppnas
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
 6. Fråga om årsmötets behöriga utlysande
 7. Fastställande av föredragningslistan
 8. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse
 9. Föredragning av revisorernas berättelse
 10. Godkännande av verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Behandling av inlämnade motioner
 13. Godkännande av föreningens verksamhetsplan
 14. Beslut om årsavgiftens storlek
 15. Behandling av föreningens budget
 16. Val av ordförande för ett år
 17. Fastställande av antalet övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
 18. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för två år, varav halva antalet väljs varje år
 19. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år
 20. Val av valberedning för ett år och sammankallande i denna
 21. Övriga frågor
 22. Årsmötet avslutas

§12 Extra årsmöte hålls efter beslut av styrelsen eller revision.
Kallelse till extra årsmöte ska ske senast 14 dagar före datum för mötet.
Vid extra årsmöte behandlas endast de frågor som meddelats i kallelsen.

§13 Föreningens styrelse sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter begär det.
Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften är närvarande.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§14 Räkenskapsår ska vara kalenderår. Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig eller den/dem var för sig som styrelsen beslutar.

§15 Årsmötet väljer valberedning bestående av två ledamöter jämte en suppleant. Till ledamot av valberedning får inte utses ledamot eller suppleant i styrelse eller revision.

§16 För granskning av föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning utses två revisorer jämte en suppleant.
Revisionsberättelse ställs till årsmötet och överlämnas till styrelsen senast fjorton dagar före årsmötet.
I revisionsberättelsen ska revisorerna till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

§17 Ändring av eller tillägg till föreningens stadgar får endast beslutas av årsmötet.
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska lämnas till styrelsen senast två månader före årsmötet.
För ändring av eller tillägg till stadgarna krävs beslut på årsmötet med en majoritet av minst 2/3 av samtliga avgivna röster.

§18 Årsmötet kan besluta om upplösning av föreningen.
Förslag om föreningens upplösning ska framställas senast tre månader före årsmötet.
Inför beslut ska samtliga medlemmar beredas tillfälle att yttra sig.
Beslut om föreningens upplösning är giltigt endast om detta fattas av två på varandra följande årsmöten och vid vartdera årsmötet stöds av minst 2/3 av de avgivna rösterna.
Vid beslut om föreningens upplösning ska dess tillgångar lämnas till förening som på lämpligt sätt främjar föreningens syfte.